Banko sąskaitos

1.

Sąskaitos atidarymas

nemokamai

2.

Sąskaitos tvarkymas1:

0,50 Eur/mėn.

3.

Kliento atstovo priskyrimas2

2,90 Eur

4.

Duomenų patikra, identifikuojant Klientą3

30 Eur

5.

Sąskaitos išrašo pateikimas:

5.1.

SWIFT-u4

1 Eur už vieną išrašą

5.2.

Banko padaliniuose5:

5.2.1.

dienos

0,50 Eur

5.2.2.

mėnesio

1,50 Eur

5.2.3.

ketvirčio

3 Eur

5.2.4.

metų

9 Eur

5.3.

elektroniniais kanalais

nemokamai

1
Mokestis nurašomas nuo Kliento Banko sąskaitos (taikoma kiekvienai Kliento turimai sąskaitai) nepriklausomai nuo atliekamų / neatliekamų operacijų kiekvieno mėnesio 30 dieną (vasario mėnesį - paskutinę mėnesio dieną). Jei lėšų administravimo mokesčiui nurašyti nepakanka, Bankas šį mokestį (ar jo dalį) nurašo bet kada vėliau, kai kurioje nors Kliento Sąskaitoje atsiranda lėšų. Mokestis netaikomas vertybinių popierių operacijų sąskaitoms. 

2
Mokestis taikomas: (i) fiziniam asmeniui - už Kliento atstovavimo dokumento patikrinimą registre ir / ar atstovo priskyrimą prie Kliento sąskaitos (-ų) valdymo, kad būtų galima atstovui pateikti informaciją, dokumentus, sudaryti sandorius ar atlikti kt. leidžiamus veiksmus; (ii) juridiniam asmeniui - už parašų ir antspaudo pavyzdžių kortelės pakeitimą;

3
Mokestis taikomas (i) nerezidentui - asmeniui, kurio rezidavimo valstybė yra ne Europos Sąjungoje, ir (ii) juridiniam asmeniui, kurio steigėjo (akcininko), turinčio 25 proc. turto / akcijų / balsavimo teisių (ar daugiau) ar kitaip kontroliuojančio juridinį asmenį, rezidavimo valstybė yra ne Europos Sąjungoje.

4
Mokestis už Sąskaitos išrašų pateikimą SWIFT-u nurašomas vieną kartą per mėnesį, kiekvieno kalendorinio mėnesio pirmąją darbo dieną už per mėnesį pateiktus išrašus SWIFT-u.

5
Privačiam klientui pageidaujant, Sąskaitos išrašas Banko padalinyje pateikiamas nemokamai vieną kartą per mėnesį. Išrašas pagal Kliento pasirinkimą gali būti pateikiamas už ne daugiau kaip 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų laikotarpį iki kreipimosi dienos arba per prieš tai buvusį kalendorinį mėnesį.

Metinis indėlio administravimo mokestis

Mokestis taikomas visiems terminuotiems indėliams, sudarytiems ilgesniam kaip 5 metų (1829 d.) laikotarpiui. Šis mokestis mokamas kiekvieno mėnesio paskutinę darbo dieną.

4 % metinis mokestis nuo indėlio sumos