Banko sąskaitos

1.
Sąskaitos atidarymas
nemokamai
2.
Sąskaitos tvarkymas1
2,00 EUR/mėn.
3.
Sąskaitos uždarymas2
4.
Kliento atstovo priskyrimas3
3,00 EUR
5.
Duomenų patikra, identifikuojant Klientą
200,00 EUR4
6.
Sąskaitos išrašo pateikimas:
6.1.
SWIFT-u5
1,00 EUR už vieną išrašą
6.2.
Banko padaliniuose6:
6.2.1.
dienos
0,50 EUR
6.2.2.
mėnesio
1,50 EUR
6.2.3.
ketvirčio
3,00 EUR
6.2.4.
metų
9,00 EUR
6.3.
elektroniniais kanalais
nemokamai
6.4.
„MoneyGram“ operacijų sąskaitos išrašas
taikomas Sąskaitos išrašo pateikimo Banko padaliniuose įkainis
7.
Mokestis už lėšų likučius sąskaitose EUR valiuta, kurie viršija 10 000 000,00 EUR7
Europos Centrinio Banko metinė palūkanų norma už naudojimąsi indėlių galimybe (proc.) (angl. ECB deposit facility rate) / 360 d.
1
Mokestis nurašomas nuo Kliento Sąskaitos (taikoma kiekvienai Kliento turimai Sąskaitai) nepriklausomai nuo atliekamų / neatliekamų operacijų kiekvieno mėnesio paskutinę dieną. Jei lėšų mokesčiui nurašyti nepakanka, Bankas šį mokestį (ar jo dalį) nurašo bet kada vėliau, kai bet kurioje Kliento Sąskaitoje atsiranda lėšų. Mokestis netaikomas vertybinių popierių operacijų / taupymo / kaupiamosioms / depozitinėms sąskaitoms.

2
Mokestis netaikomas, jei Klientas turi Sąskaitą Banke ilgiau nei 6 mėnesius arba Sąskaita yra pagrindinė mokėjimo sąskaita (žr. XIV skyrių „Paslaugų planai“).

3

Mokestis taikomas: (i) fiziniam asmeniui - už Kliento atstovavimo dokumento patikrinimą registre ir / ar atstovo priskyrimą prie Kliento sąskaitos (-ų) valdymo, kad būtų galima atstovui pateikti informaciją, dokumentus, sudaryti sandorius ar atlikti kt. leidžiamus veiksmus; (ii) juridiniam asmeniui - už parašų ir antspaudo pavyzdžių kortelės pakeitimą, bankroto administratoriaus priskyrimą prie Sąskaitos valdymo.


4
Mokestis taikomas juridiniam asmeniui nerezidentui ir juridiniam asmeniui rezidentui, kurio steigėjas (akcininkas) yra nerezidentas, turintis 25 proc. turto / akcijų / balsavimo teisių ar daugiau.

5
Mokestis už Sąskaitos išrašų pateikimą SWIFT-u nurašomas vieną kartą per mėnesį, kiekvieno kalendorinio mėnesio pirmąją darbo dieną už per mėnesį pateiktus išrašus SWIFT-u.

6
Privačiam klientui pageidaujant, Sąskaitos išrašas Banko padalinyje pateikiamas nemokamai vieną kartą per mėnesį. Išrašas pagal Kliento pasirinkimą gali būti pateikiamas už ne daugiau kaip 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų laikotarpį iki kreipimosi dienos arba per prieš tai buvusį kalendorinį mėnesį.

7
Mokestis skaičiuojamas kiekvienos kalendorinės dienos pabaigoje, jeigu visų vieno juridinio asmens banko sąskaitų likučių suma yra didesnė už lentelėje nurodytą limitą. Mokestis už praėjusį kalendorinį mėnesį nurašomas iki kito kalendorinio mėnesio 10 dienos Šiaulių banko mokėjimo paslaugų teikimo taisyklėse numatyta tvarka. Europos Centrinio Banko metinė palūkanų norma už naudojimąsi indėlių galimybe skelbiama https://www.ecb.europa.eu/stats/policy_and_exchange_rates/key_ecb_interest_rates/html/index.en.html.

Metinis indėlio administravimo mokestis

Mokestis taikomas visiems terminuotiems indėliams, sudarytiems ilgesniam kaip 5 metų (1829 d.) laikotarpiui. Šis mokestis mokamas kiekvieno mėnesio paskutinę darbo dieną.
4 % metinis mokestis nuo indėlio sumos