Banko sąskaitos

1.

Sąskaitos atidarymas

nemokamai

2.

Sąskaitos tvarkymas1:

1,5 Eur/mėn.

3.

Kliento atstovo priskyrimas

2,90 Eur2

4.

Duomenų patikra, identifikuojant Klientą

145 Eur3

5.

Sąskaitos išrašo pateikimas:

5.1.

SWIFT-u4

1 Eur už vieną išrašą

5.2.

Banko padaliniuose5:

5.2.1.

dienos

0,50 Eur

5.2.2.

mėnesio

1,50 Eur

5.2.3.

ketvirčio

3 Eur

5.2.4.

metų

9 Eur

5.3.

elektroniniais kanalais

nemokamai

1
Mokestis nurašomas nuo Kliento Sąskaitos (taikoma kiekvienai Kliento turimai Sąskaitai) nepriklausomai nuo atliekamų / neatliekamų operacijų kiekvieno mėnesio paskutinę dieną. Jei lėšų mokesčiui nurašyti nepakanka, Bankas šį mokestį (ar jo dalį) nurašo bet kada vėliau, kai bet kurioje Kliento Sąskaitoje atsiranda lėšų. Mokestis netaikomas vertybinių popierių operacijų / Taupymo sąskaitoms.

2
Mokestis taikomas: (ii) juridiniam asmeniui - už parašų ir antspaudo pavyzdžių kortelės pakeitimą;

3
Mokestis taikomas juridiniam asmeniui nerezidentui ir juridiniam asmeniui rezidentui, kurio steigėjas (akcininkas) yra nerezidentas, turintis 25 proc. turto / akcijų / balsavimo teisių ar daugiau.

4
Mokestis už Sąskaitos išrašų pateikimą SWIFT-u nurašomas vieną kartą per mėnesį, kiekvieno kalendorinio mėnesio pirmąją darbo dieną už per mėnesį pateiktus išrašus SWIFT-u.

5
Privataus kliento pageidavimu Sąskaitos išrašas Banko padalinyje pateikiamas nemokamai vieną kartą per mėnesį. Išrašas pagal Kliento pasirinkimą gali būti pateikiamas už ne daugiau kaip 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų laikotarpį iki kreipimosi dienos arba per prieš tai buvusį kalendorinį mėnesį.


Metinis indėlio administravimo mokestis

Mokestis taikomas visiems terminuotiems indėliams, sudarytiems ilgesniam kaip 5 metų (1829 d.) laikotarpiui. Šis mokestis mokamas kiekvieno mėnesio paskutinę darbo dieną.

4 % metinis mokestis nuo indėlio sumos