Kreditai su struktūrinėmis priemonėmis

Pasidalintos rizikos kreditai
Kreditai SVV su portfelinėmis garantijomis
Kreditai inovatyvioms įmonėms su portfelinėmis garantijomis

Šiaulių bankas smulkiajam ir vidutiniam verslui (SVV) teikia kreditus, panaudojant banko ir 2007–2013 m. Ekonomikos augimo veiksmų programos lėšas, kurios yra skiriamos iš ES struktūrinių fondų, įgyvendinant JEREMIE (angl. Joint European Resources for Micro to Medium Enterprises) iniciatyvą. Iš viso pagal šią programą kartu su Šiaulių banko lėšomis Lietuvos įmonėms finansuoti skiriama 80 mln. eurų. Smulkiam ir vidutiniam verslui iš JEREMIE fondo, kurį administruoja UAB „Investicijų ir verslo garantijos“ (INVEGA), skiriama 40 mln. eurų. Tokią pat sumą skiria ir Šiaulių bankas.

Kreditų pagal JEREMIE programą teikimo sąlygos:

 • Kredito paskirtis — investicijoms į materialųjį ir nematerialųjį turtą bei apyvartinio kapitalo papildymui įmonės veiklos plėtrai ir vystymui.
 • Kreditas išduodamas smulkiojo ir vidutinio verslo įmonėms, įregistruotoms ir veiklą vykdančioms Lietuvoje.
 • Kreditas suteikiamas eurais.
 • Maksimali kredito suma — viena įmonė gali gauti 3,2 mln. eurų. 
 • Minimali kredito suma — 14.487 eurų.
 • Kredito terminas — nuo 2 iki 7 metų, įskaitant atidėjimo laikotarpį. Išskirtiniais atvejais kredito terminas gali būti iki 10 metų.
 • Kredito grąžinimo atidėjimo laikotarpis: investuojant į materialų ir nematerialų turtą — 12 mėn., apyvartinio kapitalo papildymui įmonės veiklos plėtrai ir vystymui — 6 mėn. 
 • Kredito grąžinimas — lygiomis dalimis ne rečiau kaip vieną kartą per ketvirtį. 

Įmonės savo projektus kreditams gauti gali pateikti visuose Šiaulių banko padaliniuose.

Siekiant skatinti verslumą, SVV portfelinių  garantijų priemonė  įgyvendinama pagal JEREMIE (angl. Joint European Resources for Micro to Medium Enterprises) iniciatyvą, kuri Lietuvoje yra finansuojama Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis pagal 2007–2013 m. Ekonomikos augimo veiksmų programą. Priemonė  įgyvendinama INVEGOS kontroliuojančiojo fondo lėšomis. Ši priemonė skirta paskatinti SVV kreditavimą, garantuojant 80 procentų kredito sumos ir gerinant SVV subjektams galimybes gauti finansavimą tuo atveju, kai trūksta užstato. Kreditų su portfeline garantija gavėjams Šiaulių bankas taiko palankesnius užstato reikalavimus bei mažesnes palūkanų normas — tai inovatyvi galimybė SVV subjektams investuoti ir plėsti savo verslą Lietuvoje.  

Galimi kreditų gavėjai 

Šiuos kreditus gali gauti Lietuvoje registruoti ir čia savo ūkinę veiklą vykdantys smulkiojo ir vidutinio verslo subjektai, kai šie kreditai nėra finansuojami pagal kitas Europos Sąjungos ar nacionalines verslo skatinimo programas. Pagrindiniai reikalavimai:

 • įmonėje dirba mažiau kaip 250 darbuotojų;
 • įmonės finansiniai duomenys atitinka vieną iš sąlygų:
  -  įmonės metinės pajamos neviršija 40 mln. EUR;
  -  įmonės balansinė turto vertė ne didesnė kaip 27 mln. EUR

Pagrindinės kreditų teikimo sąlygos

 • Kredito valiuta – eurai. Maksimali kredito suma - 1.875.000 eurų (suteikiamo kredito atskiram SVV subjektui arba tarpusavyje susijusių įmonių grupei, bendra kreditų suma negali viršyti maksimalios sumos).
 • Vėliausia kredito sutarties sudarymo data - 2016 m. gruodžio 31 d.
 • Kredito terminas: minimalus - 1 metai, maksimalus - 10 metų, įskaitant grąžinimo atidėjimą.
 • Kredito suma ir kredito grąžinimo terminas priklauso nuo de minimis pagalbos dydžio.
 • Kreditas su portfeline garantija negali būti suteikiamas kitų kreditų refinansavimui, kitų įmonių akcijų pirkimui, Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos remiamų projektų finansavimui.
 • SVV subjektas, norintis gauti kreditą su portfeline garantija, užpildo ir pateikia Bankui klausimyną.

InnovFin garantijų priemonė yra finansuojama iš ES pagal programos „Horizontas 2020“ finansines priemones ir Europos strateginių investicijų fondą, įsteigtą pagal Investicijų planą Europai.

EFSI tikslas – padėti paremti finansuojant ir įgyvendinant produktyvias investicijas ES ir užtikrinti didesnes galimybes gauti finansavimą.

„Horizontas 2020“ – didžiausia kada nors egzistavusi ES mokslinių tyrimų ir inovacijų programa. Ji prisideda prie naujų mokslo perversmų, atradimų ir pasaulinio lygio naujovių, puikias idėjas iš laboratorijos perkeldama į rinką.

Ši priemonė skirta paskatinti novatoriško verslo  kreditavimą, garantuojant 50 procentų kredito sumos ir gerinant galimybes gauti finansavimą tuo atveju, kai trūksta tinkamo užstato. Kreditų su portfeline InnovFin garantija gavėjams Šiaulių bankas taiko palankesnius užstato reikalavimus bei mažesnes palūkanų normas.

Galimi kreditų gavėjai

Pagrindiniai reikalavimai:

 • Inovatyvus verslas.
 • Įmonė yra SVV arba vidutinės kapitalizacijos įmonė (kuri nėra SVV ir joje dirba iki 499 darbuotojų).

Pagrindinės kreditų teikimo sąlygos:

Kredito valiuta – eurai.

Minimali kredito suma – 25 000 eurų.

Maksimali kredito suma – 7 500 000 eurų (suteikiamo kredito atskiram SVV subjektui arba tarpusavyje susijusių įmonių grupei, bendra kreditų suma negali viršyti maksimalios sumos).

Kredito terminas: minimalus - 1 metai, maksimalus - 10 metų, įskaitant grąžinimo atidėjimą.

Kreditas su portfeline garantija nėra Valstybės pagalbos objektas (netaikoma de minimis).

Kreditas gali būti suteikiamas paskolos, kredito linijos, sąskaitos kredito, finansinės nuomos (lizingo) formomis.

Galima paskirtis: materialus ar nematerialus turtas ir apyvartinio kapitalo papildymas.

Kviečiame atvykti į artimiausią Šiaulių banko skyrių – visais kreditavimo klausimais Jus mielai pakonsultuos banko darbuotojai.