Alternatyvūs veiklos rodikliai

Šiaulių banko reglamentuojamos informacijos atskleidimuose ir interneto puslapyje skelbiami alternatyvūs veiklos rodikliai, leidžiantys informacijos vartotojams susidaryti vaizdą apie banko akcijų vertę ir veiklos efektyvumą

Rodiklio pavadinimas

Rodiklio formulė bei dedamosios

Rodiklio reikšmė ir interpretavimas

Tipinės veiklos rezultatas

Veiklos pelnas prieš vertės sumažėjimą – Netipinės pajamos/sąnaudos

Veiklos pelnas prieš vertės sumažėjimą - pateikiamas pelno (nuostolių) ataskaitoje 

Netipinės (nepasikartojančios) pajamos/sąnaudos - Suminė eilutė, kuri gaunama sumuojant atitinkamus pelno (nuostolių) ataskaitos straipsnius:

• Grynieji nuostoliai iš kitų išvestinių finansinių priemonių.

• Grynieji nuostoliai iš subordinuotos paskolos tikrosios vertės pasikeitimo.

• Grynasis pelnas iš finansinio turto vertės pripažinimo nutraukimo.

• Grynasis pelnas už parduotą materialųjį turtą.

• Grynasis pelnas iš operacijų vertybiniais popieriais (investicinių vertybinių popierių, vertinamų amortizuota savikaina pardavimas)

 

Pastaba: į netipines pajamas/sąnaudas taip pat gali būti įtraukiamos sumos ir iš kitų pelno (nuostolių) ataskaitos straipsnių, jei jos traktuojamos kaip vienkartinio pobūdžio.

Banko analizei naudojamas rodiklis, kuriuo siekiama parodyti, kokią veiklos pelno dalį sudaro tvarus rezultatas, eliminavus vienkartinių sandorių ar sandorių, nebūdingų tipinei Grupės veiklai, įtaką.

Banko akcijos rinkos kainos ir Banko grupės pelno santykio rodiklis P/E

Akcijos kaina (paskutinę prekybos sesijos dieną)
Pelnas tenkantis vienai akcijai

• Akcijos kaina  – pateikiama pagal Nasdaq Vilnius biržos duomenis.

• Pelnas tenkantis vienai akcijai – pateikiamas pelno (nuostolių) ataskaitoje.

Šis rodiklis atspindi investuotojų sumokamą kainą už vieną ūkio subjekto pelno eurą

Dividendų ir grynojo
pelno santykis, %

Dividendų suma tenkanti vienai akcijai
Pelnas tenkantis vienai akcijai

• Dividendų suma, tenkanti vienai akcijai – pateikiama finansinės atskaitomybės aiškinamajame rašte.

• Pelnas tenkantis vienai akcijai – pateikiamas pelno (nuostolių) ataskaitoje.

Šis rodiklis parodo, kokią dalį įmonės grynojo pelno yra paskirstoma dividendų pavidalu akcininkams.

Dividendinis
pajamingumas, %

Dividendų suma tenkanti vienai akcijai
Akcijos kaina (paskutinę prekybos sesijos dieną)

• Dividendų suma, tenkanti vienai akcijai – pateikiama finansinės atskaitomybės aiškinamajame rašte.

• Akcijos kaina  – pateikiama pagal Nasdaq Vilnius biržos duomenis.

Rodiklis, kuris parodo, kokį grąžos lygį investuotojui iš esamos investicijos generuoja dividendai.

Vidutinis turto
pelningumas (ROAA)

Grynasis pelnas
Vidutinis turtas

• Grynasis pelnas – pateikiamas pelno (nuostolių) ataskaitoje*.

• Vidutinis turtas – Apskaičiuojamas kaip paskutinių keturių ketvirčių viso turto (pateikiamas finansinės padėties ataskaitoje) aritmetinis vidurkis.

 

*Pastaba: Grynasis pelnas perskaičiuojamas į metinį dauginant jį iš koeficiento atitinkamai pagal finansinės atskaitomybės laikotarpį, t.y. pirmojo ketvirčio grynasis pelnas dauginamas iš 4, pirmojo pusmečio grynasis pelnas dauginamas iš 2, trijų ketvirčių pelnas dauginamas iš 4/3

Rodiklis, parodantis kokią procentinę grąžą uždirba įmonė iš turto. Didesnė rodiklio reikšmė tapatinama su efektyvesniu turto panaudojimu.

Vidutinis nuosavo
kapitalo pelningumas
(ROAE)

Grynasis pelnas
Vidutinis nuosavas kapitalas

• Grynasis pelnas – pateikiamas pelno (nuostolių) ataskaitoje*.

• Vidutinis nuosavas kapitalas – apskaičiuojamas kaip paskutinių keturių ketvirčių visos nuosavybės (pateikiama finansinės padėties ataskaitoje) aritmetinis vidurkis.

 

*Pastaba: Grynasis pelnas perskaičiuojamas į metinį dauginant jį iš koeficiento atitinkamai pagal finansinės atskaitomybės laikotarpį, t.y. pirmojo ketvirčio grynasis pelnas dauginamas iš 4, pirmojo pusmečio grynasis pelnas dauginamas iš 2, trijų ketvirčių pelnas dauginamas iš 4/3

Rodiklis, parodantis kokią procentinę grąžą uždirba įmonė iš kiekvieno akcininkų investuoto piniginio vieneto. Aukštesnė rodiklio reikšmė vertinama kaip geresnė.

Išlaidų - pajamų
santykis, %

Veiklos sąnaudos
Veiklos pajamos

Veiklos sąnaudos (suminė eilutė, kuri gaunama sumuojant atitinkamus pelno (nuostolių) ataskaitos straipsnius):

• Darbo užmokesčio ir susijusios sąnaudos.

• Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos.

• Išlaidos, susijusios su kita Grupės įmonių veikla.

• Kitos veiklos sąnaudos.

Veiklos pajamos (suminė eilutė, kuri gaunama sumuojant atitinkamus pelno (nuostolių) ataskaitos straipsnius):

• Grynosios palūkanų pajamos.

• Grynosios paslaugų ir komisinių pajamos.

• Grynasis pelnas iš operacijų vertybiniais popieriais.

• Grynasis pelnas iš operacijų užsienio valiuta ir susijusiomis išvestinėmis finansinėmis priemonėmis.

• Grynieji nuostoliai iš kitų išvestinių finansinių priemonių.

• Grynieji nuostoliai iš subordinuotos paskolos tikrosios vertės pasikeitimo.

• Grynasis pelnas iš finansinio turto vertės pripažinimo nutraukimo.

• Grynasis pelnas už parduotą materialųjį turtą.

• Pajamos, susijusios su kita Grupės įmonių veikla.

• Kitos veiklos pajamos.

 

Rodiklis parodo, kiek vienam pajamų eurui tenka išlaidų. Mažesnė rodiklio reikšmė rodo įmonės efektyvumą / gebėjimą generuoti didesnes pajamas.

Kainos ir balansinės
vertės santykis P/BV

 

Akcijos kaina (paskutinę prekybos sesijos dieną)
Akcijos balansinė vertė

• Akcijos kaina  – pateikiama pagal Nasdaq Vilnius biržos duomenis.

• Akcijos balansinė vertė – apskaičiuojama kaip akcininkų nuosavybės dalies (finansinės padėties ataskaita) ir akcijų skaičiaus (metinis pranešimas) santykis

Rodiklis,  parodantis, kiek investuotojai sumoka už vieną ūkio subjekto nuosavo kapitalo eurą.

Bankas reglamentuojamos informacijos atskleidimuose neskelbia rodiklių, susijusių tikėtinais veiklos rezultatais