Asmens duomenų apsaugos taisyklės kandidatams

 

Svarbi informacija apie tai, kaip renkame, naudojame ir saugojame informaciją apie Kandidatus (įskaitant Kandidatus į Stebėtojų tarybos narius) ir Kandidatų (įskaitant Stebėtojų tarybos narių) artimuosius

 

1. Ką reiškia šios Asmens duomenų apsaugos taisyklės kandidatams?

Šiose Asmens duomenų apsaugos taisyklėse kandidatams (toliau - Taisyklės) Jums pateikiame informaciją apie tai, kaip Akcinė bendrovė Šiaulių bankas (juridinio asmens kodas 112025254, buveinė adresu Tilžės g. 149, Šiauliai, toliau – Bankas), tvarko Jūsų asmens duomenis gautus:

Toliau visi nurodyti asmenys, kurių duomenis tvarko Bankas, vadovaudamasis taikytinais teisės aktais, įskaitant ir Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą (toliau – BDAR) vadinami – Asmenimis.

2. Kas yra asmens duomenys?

Asmens duomenys yra bet kokia Banko apie Asmenį renkama informacija, kuri gali būti panaudota asmens tapatybei nustatyti bei yra saugoma elektroniniu ar kitu būdu.

3. Asmens duomenys, kurie yra tvarkomi vykdant personalo atranką (siekiant įvertinti Kandidatus)

3.1. Kandidatų į Darbuotojus atranka (vertinimas)

Žemiau įvardinti duomenys renkami apie Kandidatus į Darbuotojus ir kai tai aiškiai įvardinta - apie jų artimuosius.

Kokius duomenis renkame?

Koks teisinis pagrindas Jums leidžia rinkti šią informaciją apie mane?[1]

Kam perduodame duomenis? (duomenų valdytojai)

Kiek laiko saugome duomenis?

Vardas, pavardė

BDAR 6 str. 1 d. a p., BDAR 6 str. 1 d. b p.
 

Sodra, VMI, įvairūs nacionaliniai registrai (Bankroto registras, Nekilnojamo turto registras, Paskolų rizikos duomenų bazė, Kreditų biuro informacinė sistema, Areštų registras)

Iki atrankos proceso pabaigos nesudarius darbo sutarties su kandidatu / kol vykdomas atrankos procesas (taikoma CV), iki darbo santykių pabaigos (taikoma Kandidato anketai, Kandidato sutikimui dėl informacijos gavimo - duomenys gauti iš esamo / buvusio darbdavio), 10 m. po darbo santykių pabaigos (taikoma teistumo pažymai)

Asmens kodas

Asmens tapatybės dokumento informacija

Šeiminis statusas

Neperduodame (tik Kandidatų į Banko valdybos narius CV ir asmens tapatybės dokumento informaciją perduodame Lietuvos Bankui / Europos Centriniam Bankui

Adresas (gyvenamoji vieta)

Telefono numeris

Elektroninis paštas

CV informacija (išsilavinimas, kalbų mokėjimas, kvalifikacijos kėlimas, buvusios darbovietės, asmeninės savybės)

Duomenys apie artimiausius gimines (giminystės laipsnis, vardas, pavardė, gimimo metai, jų darbo vieta, pareigos)

Privačių interesų informacija (vardas, pavardė, ryšys)

Individualios darbo, pavedimų, agentavimo su draudimo bendrovėmis ar kitomis įmonėmis sutartys

Informacija, esanti viešoje erdvėje

Kita informacija apie tinkamą kvalifikaciją ir nepriekaištingą reputaciją, pakankamą patirtį ir reikiamus įgūdžius savo pareigoms atlikti, interesų konflikto vengimą

Teistumas (taikoma finansų maklerio pareigybei)

BDAR 10 str., BDAR 6 str. 1 d. c p., Finansinių priemonių rinkų įstatymas, Bankų įstatymo 34 str. 10, 12, Lietuvos Banko Vidaus kontrolės ir rizikos vertinimo (valdymo) organizavimo nuostatų 8.3 str.

Duomenys apie neįgalumą (pažymėjimo numeris)

BDAR 6 str. 1 d. c p., BDAR 9 str. 2 d. b p.

Duomenys, gauti iš esamo darbdavio

BDAR 6 str. 1 d. a p.

Duomenys, gauti iš buvusio darbdavio

BDAR 6 str. 1 d. f p. (teisėtas interesas patikrinti kandidatūros tinkamumą)

 

[1] BDAR 6 str. 1 d. a p. – Jūs išreiškiate sutikimą; b p. – vykdome su Jumis sudarytą darbo ar kitą sutartį, c p. – duomenys reikalingi vykdyti teisinę prievolę, f p. – egzistuoja Banko ar kito asmens teisėtas interesas.

3.2 Kandidatų į Praktikantus atranka

Kokius duomenis renkame?

Koks teisinis pagrindas Jums leidžia rinkti šią informaciją apie mane?[1]

Kam perduodame duomenis? (duomenų valdytojai)

Kiek laiko saugome duomenis?

Vardas, pavardė

BDAR 6 str. 1 d. a p., BDAR 6 str. 1 d. b p.
 

Neperduodame

Iki atrankos proceso pabaigos nesudarius praktikos sutarties su kandidatu / kol vykdomas atrankos procesas (taikoma CV)

Adresas (gyvenamoji vieta)

Telefono numeris

Elektroninis paštas

CV informacija (išsilavinimas, kalbų mokėjimas, kvalifikacijos kėlimas, buvusios praktikos atlikimo vietos, darbovietės)

3.3. Kandidatų į Stebėtojų tarybos narius atranka  

Žemiau įvardinti duomenys renkami apie Kandidatus į Stebėtojų tarybos narius, ir kai tai aiškiai įvardinta - apie jų artimuosius. Tam, kad įgyvendintume teisės aktų reikalavimus, Lietuvos bankui/Europos Centriniam Bankui reikės pateikti žemiau išvardintą informaciją apie Jus.

Kokius duomenis renkame?

Koks teisinis pagrindas Jums leidžia rinkti šią informaciją apie mane?[1]

Kam perduodame duomenis? (duomenų valdytojai)

Kiek laiko saugome duomenis?

CV informacija (išsilavinimas, kalbų mokėjimas, kvalifikacijos kėlimas, buvusios darbovietės, asmeninės savybės)

BDAR 6 str. 1 d. a p., BDAR 6 str. 1 d. b p.

Lietuvos bankas, Europos Centrinis Bankas

Iki atrankos proceso pabaigos nesudarius darbo sutarties su kandidatu / kol vykdomas atrankos procesas

4. Sutarties sudarymas

4.1 Darbo sutarties sudarymas / Darbo santykių įgyvendinimas

Kokius duomenis renkame?

Koks teisinis pagrindas Jums leidžia rinkti šią informaciją apie mane?[1]

Kam perduodame duomenis? (duomenų valdytojai)

Kiek laiko saugome duomenis?

Vardas, pavardė

BDAR 6 str. 1 d. b p., BDAR 6 str. 1 d. c p.

Sodra

50 metų pasibaigus sutarčiai

Asmens kodas

Pareigų ėjimo pradžia

Sutarties rūšis

Telefono numeris

Neperduodame

Elektroninis paštas

Adresas (gyvenamoji vieta)

Pareigybė

Darbo funkcijos

Darbo užmokestis

Išbandymo laikotarpis

Kita darbo sutartyje nurodyta informacija

Išsilavinimą patvirtinančio dokumento informacija (mokymo įstaiga, išsilavinimo laipsnis ir kt.)ž

10 metų po darbo santykių

Nepilnamečio (-ių) vaiko (-ų) vardas (-ai), pavardė (-ės), asmens kodas (-ai), (jei vaiką (-us) augina vienas (-a) – tai įrodančio dokumento informacija)

Sveikatos pažyma / medicinos knygelė / kiti sveikatos būklę patvirtinantys dokumentai (neįgalumas ir pan.)

Vairuotojo pažymėjimas (jei tai reikalinga darbo funkcijoms atlikti)

Nesaugome

5. Informacija apie Kandidatus (įskaitant ir Kandidatus į Stebėtojų tarybos narius) ir jų artimuosius, kaip Bankas tvarko asmens duomenis

5.1. Teisės aktų reikalavimų, keliamų Kandidatams (įskaitant ir Kandidatus į Stebėtojų tarybos narius) užtikrinimas

Detalesnė informacija Kandidatams (įskaitant ir Kandidatus į Stebėtojų tarybos narius) apie jų duomenų tvarkymą pateikiama vidiniuose Banko informavimo dokumentuose sudarius darbo ar kitas sutartis.

Kokius duomenis renkame?

Koks teisinis pagrindas Jums leidžia rinkti šią informaciją apie mane?[1]

Kam perduodame duomenis? (duomenų valdytojai)

Kiek laiko saugome duomenis?

Duomenys apie Kandidato (įskaitant ir Kandidatus į Stebėtojų tarybos narius) artimiausius gimines (giminystės laipsnis, vardas, pavardė, gimimo metai, darbo vieta, pareigos)

BDAR 6 str. 1 d. c p., BDAR 6 str. 1 d. f p. (Banko teisėtas interesas užtikrinti teisės aktų reikalavimų vykdymą, kai konkretūs duomenys teisinės prievolės vykdymui nėra tiksliai išvardinti teisės aktuose) Bankų įstatymo 34 str. 10, 12 d., LB Vidaus kontrolės ir rizikos vertinimo (valdymo) organizavimo nuostatų 8.3 p., 8.7 p.

Lietuvos banko prižiūrimų finansų rinkos dalyvių vadovų ir pagrindines funkcijas atliekančių asmenų vertinimo nuostatų 42 p.

Neperduodame

Iki atrankos proceso pabaigos nesudarius darbo ar kitos sutarties su Kandidatu / kol vykdomas atrankos procesas, 10 m. po darbo santykių ar pareigų ėjimo pabaigos

5.2. Kiti atvejai, kai Bankas tvarko duomenis apie Banko valdybos narius, Stebėtojų tarybos narius ir jų artimuosius

Kodėl Jūs renkate informaciją apie mane?

Kokią informaciją apie mane renkate?

Koks teisinis pagrindas Jums leidžia rinkti šią informaciją apie mane?

Kam perduodate informaciją apie mane? (duomenų valdytojai)

Kiek laiko saugote šią informaciją apie mane?

Kontrolė dėl finansinių priemonių prekybos

Vardas, pavardė, pavardė suteikta gimus, asmens kodas, gimimo data, asmeninis ir darbo telefono numeris, adresas, kontroliuojamos įmonės.

Duomenys apie artimiausius gimines (giminystės ryšys, vardas, pavardė, gimimo metai ar asmens kodas, kontroliuojamos įmonės, užimamos pareigos).

BDAR 6 str. 1 d. c p., Piktnaudžiavimo rinka Reglamento 18, 19 str.

Lietuvos Bankas

 

5 metus nuo sąrašų atnaujinimo bei nuo pranešimų pateikimo

Vardas, pavardė, finansinių priemonių sandorio informacija.

Nasdaq

Užtikrinant vidinio skolinimo ir su Banku susijusiems asmenims skolinimo reikalavimus

Vardas ir pavardė, asmens kodas ir (ar)gimimo data, adresas, telefono numeris, el. pašto adresas, kontroliuojamos įmonės, turimų akcijų skaičius, užimamos pareigos.

Duomenys apie artimiausius gimines (giminystės ryšys, vardas, pavardė, gimimo metai ar asmens kodas, kontroliuojamos įmonės, turimų akcijų skaičius, užimamos pareigos), sandorio informacija.

BDAR 6 str. 1 d. c p. Bankų įstatymo 52 ir 53 straipsniai,

Pelno mokesčio įstatymo 40 str.

Lietuvos Bankas (PRDB), Lietuvos Bankas patikrinimų metu

Saugoma 10 metų

 

6. Duomenų gavimas ir atskleidimas

Mes gauname Jūsų duomenis iš Jūsų, Jūsų artimųjų, darbo skelbimų portalus valdančių įmonių, įvairių valstybinių ir ne valstybinių registrų ir institucijų, viešosios erdvės.

Mes galime atskleisti informaciją apie Jus mūsų darbuotojams, tarpininkams, paslaugų tiekėjams, tokiems kaip IT, buhalterines paslaugas teikiantiems asmenims ar subrangovams, jei pagrįstai reikia tiems tikslams, kaip nurodyta šiose Taisyklėse.

Be to, mes galime atskleisti informaciją apie Jus:

Išskyrus šiose Taisyklėse numatytus atvejus, mes neteikiame Jūsų asmens duomenų jokioms trečiosioms šalims[2].

Taisyklėse nurodytas gavėjų sąrašas ar gavėjų kategorijos gali keistis, todėl jei pageidaujate gauti asmeninę duomenų tvarkymo informaciją, prašome kreiptis šių Taisyklių 11 punkte nurodytais kontaktais.

Jei šiose Taisyklėse kaip duomenų tvarkymo teisinis pagrindas nurodyta BDAR 6 str. 2 d. b p. (sutarties vykdymas) arba BDAR 6 str. 2 d. c p. (teisinės prievolės vykdymas), nurodyti tvarkomi duomenys yra būtini įvardintiems tikslams pasiekti.


[2] Trečiosiomis šalimis laikoma: Europos Sąjungos ir Europos Ekonominės Erdvės valstybės narės

7. Jūsų teisės

Šiame skyriuje pateikiame informaciją apie Jūsų teises, susijusias su mūsų vykdomu Jūsų asmens duomenų tvarkymu, ir atvejus, kada šiomis teisėmis galite pasinaudoti. Jei norite gauti daugiau informacijos apie savo teises ar jas įgyvendinti, susisiekite su mumis šių Taisyklių 11 punkte nurodytais kontaktais.

Bankas nepagrįstai nedelsdamas, bet ne vėliau, kaip per 1 (vieną) mėnesį nuo prašymo gavimo, Jums pateiks informaciją apie veiksmus, kurių imtasi gavus Jūsų prašymą dėl Jūsų teisių įgyvendinimo. Atsižvelgiant į prašymo sudėtingumą ir gautų prašymų skaičių, minėtas terminas gali būti pratęstas dar 2 (dviems) mėnesiams. Tokiu atveju mes Jus per 1 (vieną) mėnesį nuo prašymo gavimo informuosime apie tokį termino pratęsimą ir jo priežastis. Bankas atsisakys įgyvendinti Jūsų teises tik teisės aktų numatytais atvejais.

8. Nusiskundimai

Jei manote, kad Jūsų, kaip asmens, teisės yra ir (ar) gali būti pažeistos, prašome nedelsiant kreiptis į mus šių Taisyklių 11 punkte nurodytais kontaktais. Mes užtikriname, kad gavus Jūsų skundą susisieksime su Jumis per pagrįstą laikotarpį ir informuosime apie skundo tyrimo eigą, o vėliau ir apie rezultatus.

Jei tyrimo rezultatai Jūsų netenkins, galėsite pateikti skundą priežiūros institucijai - Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (www.vdai.lrv.lt).

9. Atsakomybė

Jūs esate atsakingi už savo pateikiamų duomenų konfidencialumą taip pat už tai, kad Jūsų mums pateikti duomenys būtų tikslūs, teisingi ir išsamūs. Jeigu pasikeičia Jūsų pateikti duomenys, Jūs turite nedelsdamas mus apie tai informuoti el. paštu. Mes jokiu atveju nebūsime atsakingi už žalą, atsiradusią Jums dėl to, jog Jūs nurodėte neteisingus ar neišsamius asmens duomenis arba neinformavote mūsų jiems pasikeitus.

10. Taisyklių pakeitimai

Mes galime bet kada atnaujinti ar pakeisti šias Taisykles. Tokios atnaujintos ar pakeistos Taisyklės įsigalios nuo jų paskelbimo mūsų interneto svetainėje. Jums reikėtų kartais patikrinti jas ir įsitikinti, kad Jus tenkina aktuali Taisyklių versija.

Atnaujinę Taisykles, informuosime Jus apie, mūsų nuomone, esminius pakeitimus paskelbdami juos Interneto svetainėje.

11. Mūsų kontaktai

Jeigu turite klausimų, prašymų ar pastabų dėl šių Taisyklių, vykdomo asmens duomenų tvarkymo, skundų ar kitų su asmens duomenų apsauga Banke susijusių klausimų, prašome kreiptis šiais kontaktais:

Akcinė bendrovė Šiaulių bankas
Tilžės g. 149, 76348 Šiauliai
Elektroninis paštas: kc@sb.lt
Telefonas: 1813  (+370 37 301 337 skambinant iš užsienio)

arba

Duomenų apsaugos pareigūnas:
duomenuapsauga@sb.lt