Informacija apie išleistas akcijas

Akcijų klasė

Paprastosios vardinės akcijos

ISIN kodas

LT0000102253

Banko LEI kodas

549300TK038P6EV4YU51

Vienos akcijos nominalioji vertė, Eur

0,29

Akcijų skaičius, vnt.

600 726 263

Banko įstatinis kapitalas, Eur

174 210 616,27

Visų išleistų akcijų suteikiamų balsų skaičius, vnt.

600 726 263

Balsų skaičius, skaičiuojant visuotinio akcininkų susirinkimo kvorumą*

600 038 765

* vadovaujantis šios informacijos paskelbimo metu galiojančios Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo redakcijos 27 str. 4 p., nustatant visuotinio akcininkų susirinkimo kvorumą, laikoma, kad Banko įsigytos nuosavos akcijos nesuteikia balsų.

Banko akcijomis prekiaujama NASDAQ Baltijos rinkoje, jos yra Baltijos Oficialiajame prekybos sąraše.