Banko sąskaitos

1. Sąskaitos atidarymas

nemokamai

2. Sąskaitos tvarkymas1 (išskyrus nerezidentus ir MPT)2

0,70 EUR/mėn.

3. Sąskaitos uždarymas3

4,20 EUR

4. Kliento atstovo priskyrimas4

3,00 EUR

5. Duomenų patikra, identifikuojant Klientą5

200,00 EUR

6. Lėšų administravimo mokestis, kai pasibaigus dalykiniams santykiams, klientas nepersiveda lėšų į kitas sąskaitas

0,05 % (min. 0,70 EUR)

7. Sąskaitos išrašo pateikimas:

7.1. Banko padaliniuose6:

7.1.1. dienos

0,50 EUR

7.1.2. mėnesio

1,50 EUR

7.1.3. ketvirčio

3,00 EUR

7.1.4. metų

9,00 EUR

7.2. Interneto banke

nemokamai už paskutinius 5 metus

7.3. Mobiliojoje programėlėje

nemokamai už paskutinius 6 mėnesius

7.4. SWIFT-u7

1,00 EUR už vieną išrašą

1 Komisinis atlyginimas nurašomas nuo Kliento Sąskaitos (taikoma kiekvienai Kliento turimai Sąskaitai) nepriklausomai nuo atliekamų / neatliekamų operacijų kiekvieno mėnesio paskutinę dieną. Jei lėšų Komisiniam atlyginimui nurašyti nepakanka, Bankas šį Komisinį atlyginimą (ar jo dalį) nurašo bet kada vėliau, kai bet kurioje Kliento Sąskaitoje atsiranda lėšų. Komisinis atlyginimas netaikomas vertybinių popierių operacijų / taupymo / kaupiamosioms / depozitinėms sąskaitoms.

Nerezidentams, MPT, juridiniams asmenims rezidentams, kurio steigėjas (akcininkas) yra nerezidentas, turintis 25 proc. turto / akcijų / balsavimo teisių ar daugiau, arba naudos gavėjas yra fizinis asmuo nerezidentas ir juridiniams asmenims, kurių veikla priskiriama aukštos rizikos veikloms taikomas individualus įkainis, kurio dydis Klientui pasiūlomas iki Sąskaitos sutarties sudarymo arba dalykinių santykių eigoje informuojant klientą individualiai prieš 30 kalendorinių dienų. Bankas taip pat turi teisę reikalauti iš Kliento depozito (užstato) visam banko sąskaitos sutarties galiojimo laikotarpiui.

Aukštos rizikos veiklos:

Komisinis atlyginimas netaikomas, jei Klientas turi Sąskaitą Banke ilgiau nei 6 mėnesius arba Sąskaita yra pagrindinė mokėjimo sąskaita (žr. „Paslaugų planai“).

4 Komisinis atlyginimas taikomas: (i) fiziniam asmeniui - už Kliento atstovavimo dokumento patikrinimą registre ir / ar atstovo priskyrimą prie Kliento sąskaitos (-ų) valdymo, kad būtų galima atstovui pateikti informaciją, dokumentus, sudaryti sandorius ar atlikti kt. leidžiamus veiksmus; (ii) juridiniam asmeniui - už parašų ir antspaudo pavyzdžių kortelės pakeitimą,bankroto administratoriaus priskyrimą prie Sąskaitos valdymo.

Komisinis atlyginimas taikomas fiziniam asmeniui nerezidentui.

6 Privačiam klientui pageidaujant, Sąskaitos išrašas Banko padalinyje pateikiamas nemokamai vieną kartą per mėnesį. Išrašas pagal Kliento pasirinkimą gali būti pateikiamas už ne daugiau kaip 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų laikotarpį iki kreipimosi dienos arba per prieš tai buvusį kalendorinį mėnesį.

7 Komisinis atlyginimas už Sąskaitos išrašų pateikimą SWIFT-u nurašomas vieną kartą per mėnesį, kiekvieno kalendorinio mėnesio pirmąją darbo dieną už per mėnesį pateiktus išrašus SWIFT-u.