Registruotiems Lietuvos Respublikoje

Lietuvos Respublikoje registruoti juridiniai asmenys* banko sąskaitai atidaryti turi pateikti šiuos dokumentus:

* Lietuvos Respublikoje registruoti juridiniai asmenys - akcinės bendrovės, uždarosios akcinės bendrovės, specialiosios paskirties akcinės bendrovės, investicinės kintamojo kapitalo bendrovės, mažosios bendrijos, individualios įmonės, žemės ūkio bendrovės, kooperatinės bendrovės, draudimo bendrovės, kredito unijos, jų filialai ir atstovybės; biudžetinės įstaigos ir organizacijos, finansuojamos iš valstybės ar vietos savivaldybių biudžeto; valstybės ir savivaldybių įmonės, viešosios įstaigos bei labdaros ir paramos fondai, asociacijos (visuomeninė organizacija, susivienijimas, konfederacija, sąjunga, draugija arba kt.), daugiabučių namų savininkų bendrijos, politinės partijos, profesinės sąjungos, religinės bendrijos, ne pelno įmonės bei fondai.

** išrašą privalomai teikia, kai naudos gavėjai JADIS sistemoje jau įregistruoti (prieš teikiant išrašą bankui) uždarosios akcinės bendrovės, mažosios bendrijos bei viešosios įstaigos, ir tik tuo atveju, kai yra įregistravę daugiau nei vieną akcininką, mažosios bendrijos narį ar viešosios įstaigos dalininką.

Ūkininkai banko sąskaitai atidaryti turi pateikti šiuos dokumentus:

Tikrosios ūkinės, komanditinės ūkinės bendrijos banko sąskaitai atidaryti turi pateikti šiuos dokumentus:

Advokatų profesinės bendrijos, įsteigusios juridinį asmenį, banko sąskaitai atidaryti turi pateikti šiuos dokumentus:

Notarai, advokatai, antstoliai ar jų biurai / kontoros, neįsteigę juridinio asmens, depozitinės sąskaitos atidarymui turi pateikti šiuos dokumentus:

Daugiabučiai gyvenamieji namai, įsteigę DNSB bendriją, banko sąskaitai atidaryti turi pateikti šiuos dokumentus:

1)  kai įsteigta DNSB (daugiabučio namo savininkų bendrija):

2) kai daugiabutį gyvenamąjį namą administruoja savivaldybės paskirtas Administratorius (juridinis asmuo):

3)  kai daugiabutis gyvenamasis namas veikia jungtinės veiklos sutarties pagrindu:

Bankrutuojantys, likviduojami, restruktūrizuojamo juridinio asmens statusą turintys  juridiniai asmenys banko sąskaitai atidaryti turi pateikti šiuos dokumentus:

Besisteigiantys juridiniai asmenys, kurių įstatai dar neįregistruoti, Kaupiamosios banko sąskaitos, skirtos įstatiniam (akciniam) kapitalui sukaupti, išskyrus tuos, kurie kreipiasi į Banką dėl kaupiamosios sąskaitos atidarymo nuotoliniu būdu, atidarymui turi pateikti bankui šiuos dokumentus:

*** Keičiant kaupiamąją banko sąskaitą į banko sąskaitą, sąskaitos numeris nesikeičia.

Įsteigtas juridinis asmuo Kaupiamosios banko sąskaitos įstatinio kapitalo didinimui atidarymui turi pateikti: