ŽUPGF garantijos

Šiaulių bankas jau daugiau kaip 16 metų bendradarbiauja su Žemės ūkio paskolų garantijų fondu – finansų įstaiga, teikiančia garantijas kredito įstaigoms (bankams ir kredito unijoms). Garantijos teikiamos už kreditus, išduodamus:

Žemės ūkio veiklos subjektai – tai ūkio subjektai, užsiimantys žemės ūkio veikla, kurių žemės ūkio valda yra įregistruota Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registre:

Žemės ūkio paskolų garantijų fondas kredito įstaigoms garantuoja iki 70 proc. neatgautos kredito dalies grąžinimą.

Iki 80 proc. neatgautos kredito dalies grąžinimas garantuojamas už kreditus, išduodamus ūkio subjektams, užsiimantiems žemės ūkio veikla, kurie:

  • yra jaunieji ūkininkai (iki 40 metų amžiaus),
  • užsiima gyvulininkyste, jeigu kreditai skirti gamybiniams pastatams įsigyti, jų statybai, rekonstrukcijai bei remontui, gamybinei įrangai ir (ar) ūkiniams gyvūnams įsigyti,
  • ima kreditus trumpalaikiam turtui ar paslaugoms apmokėti pagal Paslaugų žemės ūkiui sąrašą, nustatytą Žemės ūkio paskolų garantijų fondo veiklos nuostatų priede,
  • yra apdraudę žemės ūkio augalus.

Garantijos teikiamos tik už kreditus, kurie skirti finansiniu požiūriu komerciškai pagrįstiems ir kredituotiniems projektams finansuoti ir kurie teikiami finansinių sunkumų neturintiems ūkio subjektams.

 Kreditų garantijos teikiamos:

kreditams ir kredito linijoms, skirtoms trumpalaikiam turtui įsigyti, kurį jos parduos kitiems žemės ūkio veiklos subjektams (tik kooperatinėms bendrovėms (kooperatyvams)).

1. Ūkio subjektas kreipiasi į Šiaulių banką ar kitą pasirinktą kredito įstaigą dėl kredito suteikimo, aptariamos kredito suteikimo sąlygos. 

2. Bankas kreipiasi į Žemės ūkio paskolų garantijų fondą dėl garantijos suteikimo ir pateikia paraišką dėl garantijos suteikimo (paraiškų formos) ir joje nurodytus papildomus dokumentus (dokumentų sąrašas).

3. Žemės ūkio paskolų garantijų fondo valdybai priėmus sprendimą dėl garantijos suteikimo, apie priimtą sprendimą informuojamas bankas bei ūkio subjektas. Ūkio subjektas sumoka garantinį užmokestį, su kredito įstaiga pasirašo kredito sutartį.

4. Žemės ūkio paskolų garantijų fondas kredito įstaigai suteikia kredito garantiją.

5. Kredito įstaiga ūkio subjektui išduoda kreditą.

 

Daugiau informacijos apie ŽŪPGF teikiamas garantijas rasite www.garfondas.lt.